Vedtekter

VRENGENSUNDET BÅTFORENING

VEDTEKTER
FOR VRENGENSUNDET BÅTFORENING

§1
Navn – formål.
Foreningens navn er Vrengensundet Båtforening.
Foreningens formål er å drive et bryggeanlegg for foreningens medlemmer beliggende i Kjøpmannskjær i Nøtterøy kommune. Bryggeanlegget består av et bryggeanlegg beregnet for fritidsbåter med tilhørende festeanordninger.
Foreningen skal administrere bryggeanlegget og sikre medlemmers felles interesse i overens- stemmelse med gjeldende lover, foreningens vedtekter og de retningslinjer som foreningens årsmøte til enhver tid fastsetter. Vrengensundet Marina AS skal være foreningens forretnings- fører.
§2
Medlemmer i foreningen kan foruten Vrengensundet Marina AS kun være personer eller selskaper som er eier av bruksrett til en bestemt og nummeret bryggeplass i anlegget. På stiftelsespunktet for foreningen, erverves bruksrett til slike konkrete bryggeplasser fra Vrengensundet Marina AS i henhold til egen avtale. Samtlige eiere av slik bruksrett til båtplass har pliktig medlemskap i Vrengensundet båtforening, og eierforholdet til bruksretten og medlemskapet i foreningen kan ikke skilles fra hverandre.
Foreningens foretningsfører skal føre protokoll over hvem som til enhver tid er eier av de enkelte bruksretter og således også medlemmer av Vrengensundet båtforening.
§3
Råderett – overdragelse.
Medlemskapet i foreningen med dertil hørende bruksrett til båtplass kan fritt overdras til andre personer eller selskaper.
Bekreftelse på at bruksretten og medlemskap i foreningen er overdratt skal meddeles styret i Vrengensundet båtforening med angivelse av ny eiers navn og adresse. Straks etter mottagelsen av slik underretning skal styret i Vrengensundet båtforening meddele ny eier at hans medlemskap i båtforeningen og retten til bruksrett er godkjent. Ny eier får ikke rett til å disponere båtplass før slik bekreftelse er avgitt fra foreningens styre, og selger har gjort opp
Medlemskap i forening – rettigheter m.v.

ethvert økonomisk krav foreningen måtte ha mot overdrageren. Selger og kjøper må selv besørge tinglysning av overdragelsen.
Den enkelte bruksrettshaver har adgang til å leie bort sin båtplass til andre, etter at dette utleie er meddelt foreningens forretningsfører. Bruksrettshaveren er selv ansvarlig for å påse at han ved eventuelt bortleie besørger at leieren av plassen har gjort seg kjent med hvilke rettigheter og forpliktelser enhver bruker av anlegget har. Bruksrettshaveren er, selv om plassen er leiet bort, fortsatt selv ansvarlig overfor fellesskapet for eventuell skade bruksrettshaverens leie- taker gjør på bryggeanlegget eller andre båter.
§4
Faktisk bruk – forholdet mellom bruksrettshavere/foreningsmedlemmer.
Den enkelte bruksrettshaver har rett til å bruke båtplassen og dessuten rett til å benytte bryggens fellesareal i tråd med foreningens formål og det som i tiden og forholdene anser naturlig. Hertil har bruksrettshaverne rett til adkomst til bryggen via gnr….. bnr…..
Hverken bryggen eller båtplassen må brukes på en slik måte at bruken på urimelig eller unødvendig måte er til skade eller sjenanse for andre bruksrettshavere eller eiere.
Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner. Båtplassens bredde eller lengde kan ikke endres. All fortøyning og annen sikring av båt skal foretas på en forsvarlig og sikker måte slik at hverken bryggeanlegget eller andre båter påføres skade. Båtplassen kan ikke brukes til fortøyning av båt som har en lengste lenge mer enn 1 meter utover utriggerens lengde. Mellom båt og utrigger skal det minimum være 15 cm’s klaring i bredden på hver side, og det skal alltid brukes tilstrekkelig fendring på hver side av båten så lenge båten ligger fortøyd i bryggen.
Forøvrig bestemmer styret hvordan bryggen og fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse i slike spørsmål kan søkes overprøvet av foreningens årsmøte, som også kan gi ytterligere retningslinjer for bruken.
§5
Vedlikehold – oppgradering – utskiftninger – felleskostnader.
Kostnadene til all drift til vedlikehold og fremtidige utskiftninger/fornyelser av brygge- anlegget eller dets fortøyningsanordninger, skal bæres av foreningens medlemmer som en felleskostnad.
Disse felleskostnadene fordeles mellom bruksrettshaverne i forhold til bredden på den båtplass den enkelte bruksrettshaver disponerer. Vrengensundet Marina AS betaler sin kostnadsandel etter samme prinsipp.
Disse felleskostnadene faktureres den enkelte med et akontobeløp pr 1.2.hvert år, og skal være innbetalt senest 1. mars hvert år. De reelle kostnader pr. år avregnes det enkelte medlem ved årets avslutning basert på årets regnskap.

Vrengensundet Marina AS har en ubetinget rett til for egen kostnad å utvide/forlenge bryggeanlegget dersom det gis offentlig tillatelse til det. Eiendomsretten/bruksretten til eventuelle slike nye plasser tilhører Vrengensundet Marina AS alene. Kostnadene til utvidelsen/forlengelsen bæres av Vrengensundet Marina AS.
§6
Styret.
Foreningens styre skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer i tillegg. Det skal velges personlige varamedlemmer for hvert av de tre styremedlemmene. Styret velges av foreningens årsmøte med alminnelig flertall og velges for to år av gangen. Styrets leder velges særskilt.
§7
Styrets kompetanse – forretningsfører.
Styrets hovedoppgave skal være å sørge for vedlikehold og drift av bryggeanlegget, og ellers sørge for forvaltning av foreningens anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet på årsmøtet.
Styret er ansvarlig for at det blir ført protokoll over bruksrettshaverne og er ansvarlig for at denne til enhver tid er overensstemmende med det reelle eierforholdet til disse.
Styret har ansvar for foreningens regnskap, slik at disse blir ført i henhold til gjeldende regler og forskrifter og slik god regnskapsskikk tilsier. Styret skal ved årets avslutning sørge for at regnskap og styreberetning fremlegges for medlemmene. Årsmøte kan innføre bestemmelser som tilsier at foreningens vedtekter skal revideres av statsautorisert revisor. I felles- anliggender representerer styret medlemmene og bruksrettshaverne og forplikter disse ved sin underskrift. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap forplikter bruksrettshaverne og medlemmene.
Vrengensundet Marina AS skal være foreningens forretningsfører og være den som besørger den praktiske utførelse av de oppgaver styret har ansvar for/fatter beslutning om å gjennom- føre. Forretningsførselen skal utføres på vilkår som er markedsriktige.
§8
Styremøte.
Styrets leder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Det skal minimum avholdes fire styremøter i året. Ett styremedlem kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styremøte ledes av styrets leder. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt nestleder, skal de møtende styremedlemmer selv velge møteleder. Styret skal føre protokoll over hvert møte. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Protokollen

underskrives ved møtets avslutning, eller umiddelbart deretter. Styrets protokoll skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer.
§9
Årsmøte – stemmeregler.
Den øverste myndighet i foreningen utøves av årsmøte. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst fem medlemmer krever det, og det samtidig oppgis hvilke saker de ønsker behandlet.
Hvert medlem/bruksrettsinnehaver har en stemme pr bryggemeterlengde han disponerer slik at f.eks. en bruksrettshaver med 4 m plass har 4 stemmer. Vrengensundet Marina AS har stemmerett etter det samme prinsipp, og skal stemme etter det antall bryggemeterlengde selskapet eier.
Alle medlemmene har rett til å delta på årsmøte, med forslags-, tale- og stemmerett. Foreningens styreleder og eventuelt forretningsfører plikter å være tilstede på årsmøte med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Dersom det er valgt revisor eller ansatt forretningsfører, har disse rett til å være tilstede på sameiemøte, og har rett til å uttale seg i de saker som behandles.
Medlemmene har rett til å møte ved fullmektig. Det skal i så tilfelle legges fram skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsgiver kan når som helst kalle tilbake en avgitt fullmakt, og fullmakten vil kun gjelde for det første årsmøte som avholdes etter at fullmakten er avgitt.
Medlemmer har rett til å ta med rådgiver på årsmøte. Slik rådgiver har bare rett til å uttale seg dersom årsmøte gir rett tillatelse til det.
§ 10
Innkalling til årsmøte.
Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig til samtlige registrerte medlemmer med minst 8 – åtte – dager, helts 20 – tyve – dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan, dersom det er nødvendig, innkalles med kortere frist, dog ikke kortere enn 3 – tre – dager.
Styret skal forut for innkalling til årsmøte varsle medlemmene om besluttet dato for årsmøte, og sette frist for medlemmene til å innlevere saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte. Senest en uke før ordinært årsmøte, skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell revisorberetning sendes ut til alle medlemmer i henhold til medlemsregisteret. Det skal om nødvendig også gis informasjon eller bakgrunnsopplysninger eller øvrige saker som er satt opp på sakslisten. Disse dokumentene skal så være tilgjengelig i det ordinære årsmøte.
Blir årsmøtet som skal holdes i henhold til vedtektene eller vedtak i årsmøte ikke innkalt, kan medlem, et styremedlem eller eventuell ansatt forretningsfører kreve at Tønsberg Tingrett snarest, og for foreningens kostnad innkaller til årsmøte.

§ 11
Saker som skal behandles på ordinært årsmøte.
På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles:
– Konstituering.
– Valg av møteleder.
– Styrets årsberetning.
– Styrets forslag til årsregnskap til godkjenning.
– Valg av revisor.
– Valg av styremedlemmer.
– Andre saker som nevnt i innkallingen.
§ 12
Møteledelser og flertallskrav.
Årsmøte skal ledes av styreleder fram til valg av møteleder. Møteleder behøver ikke være medlem av foreningen.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved eventuell stemmelikhet foretas loddtrekning.
§ 13
Revisjon og regnskap.
Styret skal påse at det føres fortløpende regnskap i henhold til god regnskapsskikk. Årsmøte kan velge en revisor for foreningen som tjenestegjør inntil årsmøte velger ny revisor.
§ 14
Forretningsfører.
Foreningens skal ha foretningsfører. Vrengsensundet Marina AS skal ha rett til å være foreningsfører så lenge selskapet disponerer mer enn 35 % av anleggets totale bryggekapasitet målt i lengdemeter. I andre tilfelle oppnevnes foretningsfører av årsmøtet med alminnelig flertall.
§ 15
Mislighold.
Hvis en bruksrettshaver til tross for advarsel, vesentlig misligholder sine forpliktelser, herunder ikke dekker sin andel av felleskostnadene ved forfall, kan styret pålegge vedkommende å selge sin bruksrettsandel og overføre sitt tvungne medlemskap i foreningen.

Før slikt pålegg om salg fattes, skal vedkommende misligholder gis skriftlig varsel hvori det skal opplyses om hvilke vesentlige mislighold som påpekes, samt redegjøre for styrets rett til å kreve bruksrett, solgt. Etter at styret eventuelt har fattet vedtak om å pålegge en bruksretts- haver salg av bruksretten, skal vedkommende skriftlig varsles om vedtakets innhold og opplyses om at bruksretten kan kreves solgt ved tvangssalg, hvis pålegg om salg ikke etter- kommes frivillig innen en frist fastsatt i underretningen. Fristen for den misligholdne til å iverksette salg kan ikke være kortere enn syv dager. Er pålegget om salg ikke etterkommet av misligholderen innen den frist som er fastslått i underretningen til vedkommende, kan bruks- retten kreves solgt gjennom tvangsmyndighetene etter regler om tvangssalg i tvangsfull- byrdelsesloven så langt disse passer. Tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 og § 4-19 gjelder tilsvarende. Alle omkostninger ved tvangssalget dekkes av misligholderen.